Pho Hanoi & Sushi Bar (Rosenheim)

Pho Hanoi & Sushi Bar
Riederstraße 3
8322 Rosenheim

Tel.: 08031 – 5 89 48 28